Menu
Šternberská sportovní
 

 

 

 
Adresa:
Horní náměstí 78/16, 78501 Šternberk

Ubytovací řád Apartmánů Dalov

I.  Podmínky a způsob ubytování

 1. Apartmány Dalov (dále jen "ubytovatel") jsou oprávněny ubytovat jen hosta, který se prokáže platným občanským průkazem cestovním pasem nebo jiným platným průkazem totožnosti vyjma řidičského průkazu. Údaje z dokladu totožnosti budou zapsány do ubytovací knihy. Pokud se host neprokáže platným průkazem totožnosti, je ubytovatel oprávněn ubytování odmítnout.

 2. Podmínky zpracování osobních údajů hostů v souladu s GDPR se řídí interní směrnicí ubytovatele, která je v otevírací době k dispozici na recepci, mimo otevírací dobu pak na stránkách www.sternberskasportovni.eu
 1. Po zapsání do ubytovací knihy, nejpozději v den příjezdu, uhradí host celkovou cenu za ubytování nebo doplatek za ubytování (v případě předchozího uhrazení zálohy) dle sjednané ceny nebo platného ceníku. V případě neuhrazení celkové ceny nebo doplatku si ubytovatel vyhrazuje právo hosta neubytovat.

 2. Na základě objednaného ubytování se klient v den příjezdu může ubytovat v době od 16.00 do 18.00 hodin, pokud není předem písemně dohodnut a potvrzen jiný požadavek. Do té doby ubytovatel pro hosta apartmán rezervuje. Na přesném času příjezdu je potřeba se domluvit s ubytovatelem. Za pozdní příjezd (po 18.00) si ubytovatel vyhrazuje právo účtovat poplatek (více viz platný ceník). Pokud host nenastoupí pobyt ve sjednaný den, zaniká mu nárok na sjednané ubytování bez náhrady.

 1. Host, který trvá na ubytování před 10. hodinou, je povinen zaplatit plnou cenu za předcházející noc, pokud se dopředu nedohodl s ubytovatelem jinak.

 1. Host uvolní apartmán nejpozději do 10.00 hodin, pokud nebylo dopředu dohodnuto jinak. Pokud host neuvolní apartmán do 10.00 hodin, může mu ubytovatel účtovat pobyt za celý následující den.

 1. Ubytovatel si vyhrazuje právo neubytovat hosta, který je zjevně pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, který je znečištěn, páchne nebo projevy porušuje obvyklé zásady slušného chování.

 

II. Zodpovědnost ubytovatele a hosta

 1. Ubytovatel nezodpovídá za věci vnesené hostem do ubytovacího zařízení a ani za škody na jeho osobních věcech, nevyplývá-li z právního předpisu jinak. Doporučujeme hostům, aby šperky, peníze a jiné cennosti neponechávali v apartmánech.

 2. Host zodpovídá za škodu způsobenou na zařízení v pokoji, ve společných prostorech domu a ve dvorním traktu, a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou bude pokoj či apartmán vyřazen z provozu. V případě zničení nebo poškození majetku ubytovacího zařízení, má ubytovatel právo na náhradu škody.

 1. Host jako zákonný zástupce zodpovídá za škody způsobené neplnoletými osobami, za které je zodpovědný, jakož i za škody způsobené osobami, které se nacházejí v prostorech ubytovacího zařízení a pobyt jim tam umožnil host.

 1. V případě škody na majetku ubytovatele způsobené hostem je host povinen uhradit náhradu způsobené škody nejpozději v den skončení pobytu, nebo na základě faktury vystavené po skončení pobytu hosta splatné do 10 dní od doručení hostovi za předpokladu, že ubytovatel rozhodne o takovém způsobu úhrady škody. V případě, že host odmítne uhradit cenu za poškozené, resp. zničené zařízení v souladu s podmínkami tohoto ubytovacího řádu, je ubytovatel oprávněn účtovat hostovi smluvní pokutu ve výši 0.05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení, spolu s úrokem z prodlení ve výši stanovené všeobecně závazným právním předpisem.

 1. Host má právo požadovat odstranění vady bránící funkčnosti pokoje a jeho vybavení. Host je zároveň povinen hlásit ihned po nástupu na ubytování, nejpozději však do 2 hodin od nástupu na ubytování veškeré zjištěné škody a závady ubytovateli, jinak se má zato, že nastaly až v době užívání hostem. Ubytovatel dbá na odstranění závad bez zbytečných průtahů, taktéž zodpovídá za technický a hygienický stav pokojů.

 1. Parkování vozidel hostů je možné jen na vyhrazených místech. Kapacita parkování je omezená. Na parkovišti není možné parkovat vozidlo, ze kterého unikají provozní kapaliny (olej, chladící kapalina, palivo), ve kterém je vykonávána výdělečná nebo jiná provozní činnost a ve vozidlech nesmí přespávat osoby. Únik provozních kapalin je považován za poškození majetku ubytovatele a ubytovatel si vyhrazuje vyúčtovat nastalou škodu.

 1. Ubytovatel nezodpovídá za odcizení, případně za poškození motorových vozidel ponechaných na parkovišti ubytovacího zařízení a věci v nich a na nich se nacházející. Doporučujeme hostům, aby se přesvědčili o řádném uzamčení a zabezpečení vozidla. Ubytovatel nenese odpovědnost za škody způsobené hostem na parkovišti vůči třetím osobám. Ubytovatel si vyhrazuje právo požadovat a vyúčtovat škodu, jež vznikne na majetku ubytovacího zařízení vozidlem hosta.

 1. Jakýkoliv majetek zanechaný (zapomenutý) hostem v ubytovacím zařízení po skončení ubytování, bude hostovi zaslán pouze na jeho žádost, a to na náklady a riziko hosta. Ubytovací zařízení uchovává zapomenuté předměty po dobu 14 dní a poté si vyhrazuje právo tyto věci zničit nebo zužitkovat.

 

III. Všeobecná pravidla ubytování

 1. V celém objektu ubytovacího zařízení a přilehlých prostorech platí přísný zákaz kouření (všech typů cigaret včetně elektronických), užívání omamných a psychotropních látek a používání otevřeného ohně. Používání otevřeného ohně může umožnit ubytovatel po předchozí dohodě na vyhrazených místech (ohniště, zahradní gril) za podmínek jím stanovených (doba, požární dohled, host se musí předem seznámit s Podmínkami užití ohniště nebo zahradního grilu aj.). V případě porušení tohoto zákazu má ubytovatel právo požadovat poplatek 2000,- Kč. V případě opakovaného porušení zákazu je ubytovatel oprávněn okamžitě zrušit ubytování hosta bez náhrady.

Dřevo pro založení a udržování ohně je k dispozici (za poplatek) na určeném místě na zahradě, palivo pro gril pak u správce objektu. Není dovoleno do objektu vnášet jiné dřevo nebo hořlaviny pro volný oheň.

 1. Host obdrží při nástupu do ubytovacího zařízení od ubytovatele klíč od apartmánu, hlavní brány a vstupních dveří do domu, případně klíč od kóje k uložení kol. Při ztrátě klíčů nebo jiném zneužití klíčů je ubytovatel oprávněn žádat náhradu škody, a to ve výši 1000,- Kč za každý jeden kus klíče, případně náhradu za škodu na majetku, byla-li mu v té souvislosti způsobena.
 1. Host užívá apartmán po dobu, kterou sjednal s ubytovatelem.
 1. Přijímání návštěv hostem v ubytovacím zařízení není možné, pokud se host s ubytovatelem nedohodli jinak.
 1. Hostovi není dovoleno bez souhlasu ubytovatele přemisťovat zařízení a nábytek z důvodu možného poškození povrchu podlahové krytiny nebo zařízení a vykonávat zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.
 1. V ubytovacím zařízení není hostům dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Toto nařízení se netýká drobné domácí elektroniky (notebook, mobilní telefon apod.) a elektrických spotřebičů osobní hygieny (holící strojek, zubní kartáček, vysoušeč vlasů). Tyto spotřebiče je však možné používat pouze při stálé přítomnosti hosta a nenechávat je připojené k elektrické síti bez současné přítomnosti a dohledu dospělého hosta.
 1. Elektrické spotřebiče na pokojích, společné kuchyni, prádelně a společenské místnosti (rychlovarná konvice, varná deska, lednice, mikrovlnná trouba, myčka, pračka, sušička, televize, případně další):
 • před použitím elektrospotřebiče se musí host seznámit s návodem na použití konkrétního spotřebiče, návody ke spotřebičům jsou k dispozici v každém pokoji ve složce spolu s Ubytovacím řádem, případně jsou k dispozici na recepci zařízení;
 • pokud se host neseznámí s návodem na použití, nesmí zařízení použít;
 • pokud host před použitím nebo během používání elektrospotřebiče zjistí závadu, je povinen tuto závadu ihned nahlásit správci zařízení (tel.: 723 850 361) a toto elektrozařízení dále nepoužívat;
 • po použití rychlovarné konvice a/nebo mikrovlnné trouby musí vždy host toto zařízení odpojit od elektrické sítě;
 • hostům je zakázáno manipulovat s elektrickým ohřívačem vody v koupelnách jednotlivých pokojů včetně upravování nastavení termostatu;
 • je zakázáno měnit umístění spotřebičů nebo je přenášet do jiných pokojů.
 1. Nabíjení akumulátorů elektrokol je zpoplatněno paušální denní částkou, viz platný ceník. Elektrokola je možné nabíjet pouze na místě k tomu určeném. Na jiném místě nelze elektrokola nabíjet.
 1. Hostům není dovoleno vnášet do pokojů kola, dětské kočárky, dětské vozíky. K uložení těchto věcí slouží kolárna.
 1. Psi a jiná zvířata se mohou pohybovat v areálu ubytovacího zařízení jen se souhlasem ubytovatele na základě předchozí rezervace, kterou je ubytovatel oprávněn podmínit prokázáním očkování a čipování zvířete, pokud mu podléhá. Cena za ubytování zvířete se účtuje dle platného ceníku. Na ubytováni zvířat se vztahují následující opatření:
 • do ubytovacího zařízení mohou pouze domácí zvířata do středního plemene (do 25 kg);
 • psi a jiná zvířata nesmí užívat lůžka nebo jiná zařízení sloužící k odpočinku hostů (je potřeba mít vlastní pelíšek nebo deku);
 • na krmení psů a jiných zvířat nesmí být použito nádobí, které je součástí kuchyňky apartmánu nebo společné kuchyně a slouží k přípravě nebo podávání jídla hostům;
 • zvíře nesmí svým projevem rušit nebo ohrožovat ostatní hosty;
 • pokud jsou v zařízení ubytovaní i jiní hosté než majitel psa, pak se pes ve společných prostorech může pohybovat jen na vodítku, v blízkosti ostatních hostů pak i s ochranným košíkem;
 • zvíře nesmí zůstat samotné bez dozoru chovatele (hosta) v apartmánu;
 • v případě jakéhokoliv poškození zařízení ubytovatele zvířetem je host povinen uhradit škodu v plné výši;
 • za zvíře zodpovídá host, který zvířeti pobyt v apartmánu umožnil;
 • v případě porušení výše uvedených pravidel bude hostovi za dodatečný úklid pokoje nebo prostor znečistěných zvířetem účtován dodatečný poplatek ve výši 1000,- Kč;
 • ubytovatel si vyhrazuje právo vyúčtovat případné náklady za znečistění, které budou převyšovat výše uvedenou částku.
 1. Host v prostorách ubytovacího zařízení nesmí nosit zbraň ani střelivo.
 1. V případě delšího pobytu než 1 týden je po týdnu měněno ložní povlečení a ručníky. Základní úklidové prostředky jsou součástí vybavení apartmánu. Během týdenního pobytu se úklid na apartmánech neprovádí.
 1. V době od 22.00 hodin do 6.00 hodin je v apartmánech a ve společných částech ubytovacího zařízení režim nočního klidu, kdy je host povinen chovat se tak, aby nerušil ostatní nadměrným hlukem. Za rušení nočního klidu může být účtován dodatečný poplatek ve výši 5000,- Kč.
 1. Před odchodem je host povinen v apartmánu uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout světla, vypnout televizi, rychlovarnou konvici odpojit od sítě, vypnout sklokeramickou desku, zavřít okna, dveře.
 1. Po skončení pobytu je host povinen uvést kuchyňku a ledničku do původního stavu, pokud byla použita a vynést odpadky. Za dodatečný úklid si ubytovatel vyhrazuje právo účtovat poplatek 500,- Kč. Dále je host povinen apartmán uzamknout a odevzdat klíče na recepci správci objektu, v případě jeho nepřítomnosti zanechat klíče od apartmánu ve schránce. Pro případ následně zjištěné škody se doporučuje hostům si před odchodem z apartmánu pořídit fotografii stavu.
 1. Pokud host využíval společné prostory (společenská místnost, hlavní kuchyň, zahradní posezení apod.), musí před odchodem tyto prostory a jejich zařízení/vybavení uvést do původního stavu, ve kterém prostory byly ve chvíli příjezdu, pokud se v předstihu před zahájením ubytování (nebo společenské akce) s provozovatelem nedohodl jinak.
 1. Host je povinen se s tímto ubytovacím řádem seznámit a dodržovat ustanovení tohoto ubytovací řádu a seznámit s ním osoby s jeho vědomím vstupující do objektu a zajistit dodržování z jejich strany. V případě, že host nebude dodržovat ubytovací řád, má ubytovatel právo odstoupit od poskytování ubytovacích služeb před uplynutím dohodnuté délky pobytu bez náhrady.
 1. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv mezi společností Šternberská sportovní s.r.o. na straně jedné a fyzickou osobou – spotřebitelem na straně druhé je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, web: https://www.coi.cz/

Přejeme Vám příjemný pobyt a těšíme se na Vaše další návštěvy.

 

Apartmány

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
slabý déšť 25 °C 16 °C
středa 19. 6. slabý déšť 27/15 °C
čtvrtek 20. 6. skoro jasno 23/13 °C
pátek 21. 6. zataženo 26/14 °C